Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

26 maggio 2012

Buonanotte con poesia

Prima di andare a dormire cerco il mio Amore e, felice, Lo ritrovo tra le poesie di 
Eccovene alcune estratte dalla raccolta Erotica, sono state tradotte, con grande sensibilità e maestria, da Nicola Crocetti (Crocetti editore, Milano 1980).

Da Corpo nudo (1980):

Sangue il tramontosangue la notte,

sangue le rose.

Tu - il  mio sangue.


*

12 maggio 2012

Aspettando l'estate


Nell'augurarvi un soleggiato e allegro fine 
settimana vi invito a vedere due video molto divertenti.


Il primo è Mariza:
un bel  cortometraggio
animato in 3d pluripremiato, interamente realizzato Il secondo è una pubblicità israeliana 
che spiega come sia nata una delle più famose danze greche.Kalò Savvatokìriako!